Meža apsaimniekošana

Augsnes sagatavošana un meža stādīšana, apsaimniekošana, un jaunaudžu kopšana. Ne vieta izceļ cilvēku, bet cilvēks – vietu. /Latviešu sakāmvārds/
Meža apsaimniekošana

Vai Jums ir nepieciešami meža apsaimniekošanas pakalpojumi? Labprāt uzklausīsim un palīdzēsim Jums ar meža apsaimniekošanu, iesakot piemērotāko, kvalitatīvāko un izdevīgāko risinājumu. Noteikti būsim tas ķēdes posms, kas parūpēsies par Jūsu mežu, saglabājot meža atjaunošanās spēju, produktivitāti, nodrošinot kvalitatīvu mežaudžu veidošanos.

Meža Inventarizācija

Meža inventarizācija

Meža inventarizācija/taksācija ir informācijas iegūšana par mežu. Dati dod iespēju īpašniekiem saprast, kādas koku sugas, cik lielos apjomos aug viņa mežā, kādi augšanas apstākļi ir sastopami īpašumā, kā arī ieplānot, kad un cik daudz tiks iegūta koksne no meža, cik daudz būs jāatjauno izcirtumi, kā arī, kādi meža kopšanas un aizsardzības pasākumi ir nepieciešami konkrētajā īpašumā. Nodrošinām pilnu meža apsaimniekošanas ciklu. Meža inventarizācija ir nepieciešama, lai veiktu atmežošanu (meža pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā jeb meža transformāciju).

Meža Dastošana

Meža dastošana

Lai uzzinātu precīzu koksnes apjomu (izsaka - m3 ), veic katra cirsmā augošā koka uzmērīšanu ar speciālu mērinstrumentu – dastmēru, koku augstumu mērījumus ar augstummēru. Iegūtos datus apstrādā ar speciālu datorprogrammu, kas aprēķina cirsmā uzmērīto koku apjomu m3, kā arī parāda iespējamo apaļo sortimentu iznākumu. Iegūtie dati uzrāda kāds koksnes apjoms ir konkrētajā cirsmā, kas savukārt dod iespēju meža īpašniekam savu plānoto cirsmu pārdot mežizstrādes veicējam par iespējami visaugstāko cenu.

Meža Apsaimniekošana

Meža apsaimniekošana

Nodrošinot pilna cikla mežu apsaimniekošanu, sākot ar mežu atjaunošanu, beidzot ar apaļkoka izvešanu no īpašuma, ikviens meža īpašums var kļūt par labklājības avotu, to pareizi apsaimniekojot. Augstražīgs un kvalitatīvs mežs neizaug pats, tas ir jāauklē, jāaudzē, mežs, kas aug dabiski un netiek kopts, ir ar zemu koksnes kvalitāti.

Meža kopšana

Meža kopšana

Audzēšana nozīmē arī kopšanu – laikus un pareizi kopjot mežaudzes, var iegūt vairāk kokmateriālu un ienākumu, turklāt uzlabojas meža sanitārais stāvoklis un noturība. Meža kopšanas uzdevums ir izveidot vēlamo kokaudzes sastāvu ar noteiktu koku skaitu, lai nodrošinātu kokiem pietiekamu augšanas telpu. Ja kopšanas cirtes ir veiktas savlaicīgi un pareizi, tad ir iespējams izaudzēt augstražīgas un noturīgas mežaudzes.

Meža atjaunošana

Meža atjaunošana

Meža atjaunošanas pamatuzdevums ir, pēc mežsaimniecības prasībām, kvalitatīva meža izaudzēšana, mežu atjaunošana sējot vai stādot, vai veicinot dabisko atjaunošanos, ja tā norit ar dotajiem augšanas apstākļiem atbilstošām koku sugām.